Akcja promocyjna "OPPO X adidas"

REGULAMIN

§1 Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Akcji jest Dosior Group Daniel Kajak z siedzibą w Warszawie 02-699, ul.Kłobucka 8B lok 106, NIP: 521 330 19 00, REGON: 147337599 („Organizator”).

1.2 Fundatorem nagród w Akcji promocyjnej oraz podmiotem ponoszącym wszelką odpowiedzialność wynikającą z zapewnienia nagród w Akcji promocyjnej, poza odpowiedzialnością jednoznacznie przypisaną w Regulaminie innym podmiotom jest OIP TECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 738046, REGON: 380653147, NIP: 1231402727, kapitał zakładowy 500.000 złotych, zwanym „Fundatorem nagród”.

1.3 Akcja ani żaden ze składników Akcji nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

1.4 Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5 Akcja obejmuje sprzedaż premiową wybranych modeli telefonów komórkowych marki Oppo wymienionych poniżej (dalej „Urządzenia”) i polega na udzieleniu premii rzeczowej posprzedażowej w zamian za zakup nowego Urządzenia. W zależności od symbolu zakupionego Urządzenia Uczestnik Akcji ma możliwość odebrania premii rzeczowej (dalej ,,Premia”) z puli premii wymienionych poniżej:

a) Voucher zniżkowy o wartości 300 zł (słownie: trzysta złotych ) do sklepu adidas.pl przy zakupie telefonu komórkowego Reno7 5G marki Oppo.

b) Voucher zniżkowy o wartości 200 zł (słownie: dwieście złotych ) do sklepu adidas.pl przy zakupie telefonu komórkowego Reno7 Lite 5G marki Oppo.

c) Voucher zniżkowy o wartości 200 zł ( słownie: dwieście złotych ) do sklepu adidas.pl przy zakupie telefonu komórkowego Reno7 4G marki Oppo.

1.6 Czas trwania Akcji obejmuje 02.09.2022 – 27.10.2022 roku lub do wcześniejszego wykorzystania zapasów („Czas Trwania Akcji”).

1.7 Pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w tym Regulaminie.

§2 Warunki uczestnictwa w Akcji

2.1 W Akcji mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, które spełniają jednocześnie następujące warunki („Warunki Uczestnictwa”) z zastrzeżeniem pkt 2.2 poniżej oraz dokonają zgłoszenia zgodnie z §3 Regulaminu („Uczestnicy Akcji” lub ”Uczestnik Akcji”):

a) ukończyły 18 rok życia,

b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

d) zapoznały się z treścią Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,

e) dokonały zakupu nowego Urządzenia w punkcie sprzedaży znajdującym się i prowadzącym sprzedaż Urządzeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należącym do sieci PLUS, ORANGE, TMOBILE, PLAY, RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, X-kom sp. z o. o. , oficjalny sklep Allegro, Komputronik, NEONET S.A., AVANS, Electro, Oleole, obejmującym sklepy stacjonarne i internetowe zlokalizowane odpowiednio pod adresami: www.plus.pl, www.orange.pl, www.t-mobile.pl, www.play.pl, www.euro.com.pl, www.mediaexpert.pl, www.mediamarkt.pl, www.x-kom.pl, https://allegro.pl/uzytkownik/Allegro/smartfony-i-telefony-komorkowe-oppo-260585, www.komputronik.pl, www.NEO24.pl, www.avans.pl , www.electro.pl , www.oleole.pl , www.neonet.pl Warunki od a) do e) powinny być spełnione już w momencie dokonania zakupu Urządzenia, jak również w momencie dokonywania Zgłoszenia udziału w Akcji.

2.2 W Akcji nie mogą uczestniczyć właściciele, udziałowcy, współwłaściciele ani sprzedawcy Punktów Sprzedaży prowadzących sprzedaż Urządzeń i członkowie rodzin w/w osób. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, krewnych w linii bocznej do II stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub spowinowacone.

2.3 Udział w Akcji jest dobrowolny.

§3 Zasady Akcji

3.1 Premię otrzyma Uczestnik Akcji, który spełni warunki określone w §2 Regulaminu oraz zgłosi swoje uczestnictwo w Akcji przesyłając zgłoszenie zgodnie z Regulaminem według procedury dokonywania zgłoszeń opisanej poniżej („Zgłoszenie”).

3.2 Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem strony internetowej Organizatora pod adresem: www.wybierznagrode.pl

3.3 W celu dokonania Zgłoszenia należy wypełnić prawidłowo formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wybierznagrode.pl podając wszystkie informacje wskazane w pkt 3.5 poniżej i dołączyć do niego:

(i) wyraźne zdjęcie lub skan dowodu zakupu nowego Urządzenia objętego Akcją (z zastrzeżeniem punktu 2.1 e)) (dalej ,,Dowód Zakupu”). Dowodem Zakupu jest dokument potwierdzający sprzedaż przez Punkt Sprzedaży;

(ii) poprawnie przepisany numer IMEI* urządzenia,

*numer IMEI to etykieta (najczęściej w formie naklejki) trwale przymocowana do opakowania urządzenia, zawierająca krótki jego opis i podstawowe informacje, takie jak: nazwa, producent , 15-cyfrowy numer IMEI, podstawowe parametry.

3.4 Formularz należy wypełnić podając:

a) dane osobowe Uczestnika Akcji w postaci:

- imienia i nazwiska,

- adresu e-mail do wysyłki premii

b) symbol zakupionego Urządzenia;

c) numer IMEI zakupionego urządzenia;

d) potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowania jego postanowień wraz z potwierdzeniem, że Urządzenie zostało zakupione przez Uczestnika do użytku własnego, Regulaminu - potwierdzone zaznaczeniem odpowiedniego pola;

e) wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych, w związku z udziałem Uczestnika w Akcji i w celu jej przeprowadzenia zgodnie z przepisami RODO - potwierdzone zaznaczeniem odpowiedniego pola.

f) dowód zakupu urządzenia zgodnie z zapisem 3.3 (i)

3.5 Zgłoszenia mogą być nadsyłane do dnia 10.11.2022 roku.

3.6 Zgłoszenia dotyczące Urządzeń zakupionych przed Czasem Trwania Akcji i po Czasie Trwania Akcji nie będą rozpatrywane.

3.7 Organizator zweryfikuje zgodność Zgłoszeń z postanowieniami Regulaminu. Przyjęcie zgłoszenia przez serwer Organizatora poprzez formularz zgłoszeniowy nie stanowi potwierdzenia zgodności zgłoszenia z Regulaminem.

3.8 Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z Uczestnikiem Akcji w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Organizatora celem weryfikacji lub uzupełnienia danych zawartych w Zgłoszeniu lub dołączonych dokumentów.

3.9 Organizator może zwrócić się do Uczestnika Akcji o okazanie Dowodu Zakupu Urządzenia w Czasie Trwania Akcji. Ponadto, na prośbę Organizatora, Uczestnik Akcji przedstawi Organizatorowi dokumenty wskazujące na spełnienie innych warunków wymaganych do wzięcia udziału w Akcji określonych w Regulaminie.

3.10 W razie przesłania Zgłoszenia nie odpowiadającego wymogom określonym w niniejszym §3 Regulaminu, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem Akcji w terminie do 30 dni od dnia otrzymania niepełnego Zgłoszenia w celu uzupełnienia wymaganych danych lub dokumentów. Uczestnik Akcji ma na uzupełnienie danych lub dokumentów 7 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia. Po upływie tego terminu takie niepełne Zgłoszenie nie będzie rozpatrywane przez Organizatora. W przypadku terminowego uzupełnienia danych przez Uczestnika Akcji, termin na wysłanie Premii zaczyna biec od daty uzupełnienia danych przez Uczestnika.

3.11 Uczestnik Akcji może zgłosić do 10 Urządzeń w ramach Akcji.

3.12 Premia należy się jednokrotnie od każdego Urządzenia zgłoszonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3.13 Po potwierdzeniu przez Organizatora zgodności Zgłoszenia z niniejszym §3 Regulaminu Uczestnik Akcji otrzyma Premię zgodnie z postanowieniami §4 Regulaminu.

3.14 Premia nie podlega wymianie na inny ekwiwalent rzeczowy lub pieniężny.

3.15 Premia nie przysługuje w sytuacji, gdy Uczestnik zwróci zakupiony produkt sprzedawcy i otrzyma zwrot zapłaconej ceny, dotyczy to w szczególności realizacji prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Uczestnik, który zarejestrował się w akcji, a następnie odstąpił od zakupu Urządzenia, zobowiązany jest do zgłoszenia tego Organizatorowi na adres mailowy kontakt@wybierznagrode.pl

3.16 Posłużenie się przez Uczestnika dokumentem podrobionym lub przerobionym lub podanie nieprawdziwych danych stanowi działanie niezgodne z Regulaminem i takie zgłoszenia nie będą uwzględniane. W przypadku ustalenia przez Organizatora po wydaniu przez niego Premii, że doszło do posłużenia się podrobionym lub przerobionym dokumentem lub podania nieprawdziwych danych, Organizator ma prawo dochodzenia zwrotu tej Premii.

3.17 Organizator informuje, że wyłudzenie Premii, w tym przy użyciu podrobionego lub przerobionego dokumentu, może stanowić przestępstwo w rozumieniu prawa karnego.

§4 Sposób dostawy/odbioru Premii

4.1 Wysyłka Premii na rzecz Uczestnika Akcji będzie realizowana każdorazowo po stwierdzeniu przez Organizatora zgodności jego Zgłoszenia z Regulaminem – zgodnie z procedurą opisaną w §3 powyżej.

4.2 Premia zostanie wysłana e-mailem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Organizatora Zgłoszenia zgodnego z Regulaminem, na adres Uczestnika Akcji wskazany w Zgłoszeniu.

§5 Reklamacje

5.1 Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: kontakt@wybierznagrode.pl do dnia 10.11.2022 roku.

5.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom Akcji.

5.3 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika Akcji (do korespondencji) lub adres e-mail, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.4 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

5.5 Uczestnik Akcji o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacji (adres e-mail).

§6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

6.1. Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu zgłoszeniowym jest Organizator Akcji - Dosior Group Daniel Kajak z siedzibą w Warszawie 02-699, ul.Kłobucka 8B lok 106, NIP: 521 330 19 00, REGON: 147337599

6.2 We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych istnieje możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Administratora za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: kontakt@wybierznagrode.pl

6.3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. na podstawie wyrażonej zgody) w celu umożliwienia wzięcia udziału w Akcji (w tym weryfikacji poprawności zgłoszenia),

b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,

c) art. 6 ust. Lit. f RODO w celu ustalenia, zabezpieczania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

6.4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez cały okres trwania Akcji, a po jego upływie przez okres niezbędny do ustalenia, zabezpieczania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, jak również wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

6.5. Osobie, której dane dotyczą przysługują wobec Administratora następujące uprawnienia:

a) prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, a także uzyskania ich kopii, przy czym pierwsza kopia wydawana jest nieodpłatnie,

b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) prawo do żądania od Administratora usunięcia danych,

d) prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe,

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

g) prawo do wycofania zgody (w przypadku, gdy przetwarzanie następuje na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

h) prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego – tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UODO zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl. Prawa wymienione w pkt. a)-g) powyżej można realizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych wskazany w pkt. 7.2 lub poprzez kontakt Administratorem wskazany w pkt. 7.1 powyżej.

6.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wzięcia udziału w Akcji.

6.7. Administrator udostępni dane osobowe następującym kategoriom odbiorców danych w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu: partnerzy biznesowi świadczący usługi techniczne, firmy kurierskie.

§7 Zasady wykorzystania premii

7.1 Niniejsza premia jest ograniczona czasowo, obowiązującą wyłącznie w sklepie internetowym www.adidas.pl , dobiega końca z dniem 31/07/2023.

7.2 Podana jednorazowa premia jest ważna wyłącznie w przypadku zamówień składanych przez (stronę internetową i/lub aplikację) adidas.pl.

7.3 Premia obejmuje koszty dostawy, nie dotyczy uprzednio zakupionych produktów, nie łączy się z jakimikolwiek innymi promocjami lub rabatami i nie podlega wymianie na równowartość w gotówce. Inne wyłączenia, które mogą obowiązywać w przypadku niniejszej premii, zostaną opisane na stronie

internetowej adidas.pl. Po wykorzystaniu vouchera niewykorzystana kwota przepada.

7.4 W przypadku zwrotu lub anulowania zamówienia należy pamiętać, że zniżki na produkty są udzielane proporcjonalnie do zamówionych produktów. Oznacza to, że w przypadku (częściowego) zwrotu lub anulowania zamówienia zniżka nie zostanie (w pełni) wykorzystana. W takiej sytuacji

można skontaktować się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać nowa premie na pozostałą kwotę. Więcej informacji znajdziesz w sekcji „Odesłanie rzeczy i zwrot pieniędzy” w zakładce Pomoc pod adresem https://www.adidas.pl/pomoc.

§8 Postanowienia końcowe

8.1 Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora pod adresami wskazanymi na wstępie Regulaminu. Jest on także dostępny na Stronie Akcji, do pobrania i zapisania w formacie PDF na urządzeniu końcowym użytkownika.

8.2 W ramach Akcji Organizator może wysyłać na adres e-mail Uczestnika Akcji, podany przez niego na potrzeby udziału w Akcji bieżące informacje związane z jego udziałem w Akcji. Liczba wiadomości e-mail nie powinna przekroczyć 10 w miesiącu.

8.3 Wszelkie uwagi dotyczące uczestnictwa w Akcji można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: kontakt@wybierznagrode.pl.

8.4. W przypadku przesłania Zgłoszenia o zachowaniu terminu decyduje data przyjęcia zgłoszenia przez serwer organizatora.